ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  ENPECO a. s., so sídlom Hálova 1075/15, 851 01 Bratislava (ďalej len „správca“).

1.2 Kontaktné údaje správcu

Adresa: ENPECO a. s., Coburgova 9813, Trnava 917 02

E-mail: info@enpeco.sk

1.3 Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú údaje správcu internetového obchodu umiestneného na adrese https://enpeco.sk/.

2. URČENIE POJMOV

V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledovné pojmy:

2.1 Osobné údaje. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo na identifikovateľnú fyzickú osobu (v ďalšom texte „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä prostredníctvom odkazu na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či niekoľko osobitných znakov, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2.2 Dotknutá osoba. Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané osobou, ktorá zodpovedá za spracovanie.

2.3 Spracovanie. Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií súvisiacich s osobnými údajmi, ktorý je vykonávaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, organizácia, usporiadanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

2.4 Obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

2.5 Profilovanie. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití pre hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, najmä pre rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, chovania, miesta pobytu alebo zmeny miesta pobytu.

2.6 Pseudonymizácia. Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov spôsobom, ktorým osobné údaje už nemôžu byť priradené konkrétnej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sú tieto dodatočné informácie uschovávané oddelene a vzťahujú sa na nie technické a organizačné opatrenia, ktoré zaisťujú, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

2.7 Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie. Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo právom členských štátov, môže zodpovednú osobu či zvláštne kritériá pre jej určenie určiť právo Únie alebo právo členských štátov.

2.8 Spracovateľ. Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje z poverenia zodpovednej osoby.

2.9 Príjemca. Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, nezávisle od toho, či u nej ide o tretiu stranu alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho vyšetrovacieho poverenia podľa práva Únie alebo podľa práva členských štátov, sa za príjemcu nepovažujú.

2.10 Tretia strana. Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, spracovateľa a osôb, ktoré priamo podliehajú zodpovednej osobe alebo spracovateľovi, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov.

2.11 Súhlas. Súhlas je akýkoľvek slobodný, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba dáva prehlásením alebo iným jednoznačným potvrdením svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

3. ZDROJE A KATEGÓRIE PRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

3.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3.3 V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať. 

3.4 V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.

3.5 Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

3.6 Pri návšteve našej webovej stránky môžeme o vás automaticky zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe.

3.7 Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (napr. dáta o vašom mobilnom telefóne, a pod).

3.8 Automaticky spracovávame tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú vymieňané medzi serverom internetového obchodu a prehliadačom návštevníka. Pri návšteve webových stránok sa tieto súbory ukladajú príslušnými použitými zariadeniami (PC, notebook, tablet, smartfón, atď.) a nespôsobujú škody na použitých zariadeniach. Neobsahujú najmä žiadne vírusy alebo iný škodlivý softvér. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplynú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením.

4. ZÁKONNÝ DȎVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

4.2 Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

4.3 Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

5.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

6.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby správcu internetového obchodu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

6.2 Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

7.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

7.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

8. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

8.2 Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

8.3 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

9.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

10. STAV A AKTUALIZÁCIA TOHTO PREHLÁSENIA O ZÁSADÁCH SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Toto prehlásenie o zásadách spracovania a ochrany osobných údajov vstupuje do platnosti a nadobúda účinnosť dňom 1.6.2020. Vyhradzujeme si právo prehlásenie o zásadách spracovania a ochrany osobných údajov aktualizovať, aby sme ochranu údajov zlepšili a/alebo ju prispôsobili zmenenej úradnej praxi alebo judikatúre.

Naše služby

GES

Garantovaná energetická služba podľa ECB

GES je celosvetovo osvedčená a používaná metóda pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných úspor energie. V zahraničí sa používa názov „energy performance contracting“ alebo „EPC“.


Pri nákupe nových energetických zariadení pomocou GES sú hlavným zdrojom splácania energeticky úsporných opatrení (resp. investičných nákladov) úspory prevádzkových nákladov na spotrebu energie a na prevádzku energetického systému.


Tieto úspory budú dosiahnuté počas trvania zmluvy medzi dodávateľom (poskytovateľom GES) a zákazníkom.

Aké sú výhody?

 • Neplatíte ani euro navyše
 • Vaše náklady zostanú maximálne vo výške pôvodných nákladov za spotrebovanú energiu pred realizáciou opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti
 • Poskytovateľ GES garantuje, že dosiahnuté úspory postačia na pokrytie splátok úveru za zrealizované investície a súvisiace náklady

Naša ponuka

 • Príprava projektov GES
 • Príprava podkladov pre obstarávanie GES, resp. dodávok energetických zariadení
 • Návrh zmluvy GES
Vzorový príklad využitia garantovaných energetických služieb vo verejnej správe


Stavebné práce

Naša spoločnosť má vytvorený aj úsek stavebných prác, aby sme požiadavky našich klientov dokázali pokryť komplexne.

Disponujeme kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a ktorí zabezpečia všetky služby od prípravy stavby až po jej realizáciu.


Rozsah našich stavebných činností:
 • inžinierska činnosť v stavebníctve
 • realizácia občianskych, bytových a priemyselných stavieb na kľúč
 • zemné práce
 • búranie a demolácia stavieb
 • zateplenie fasád
 • dodávka a montáž výplní otvorov
 • elektromontážne práce
 • dodávka a montáž technologického zariadenia budov
 • pokrývačské práce
 • obkladačské práce
 • stolárske práce
 • dodávka a montáž sadrokartónových konštrukcií a maliarske práce
Viac o službe

ENERGA ENERGETICKÉ ÚSPORY

Pre budúcnosť, pre vás

ZABEZPEČÍME KOMPLETNÚ REALIZÁCIU NA KĽÚČ A NÁSLEDNÝ TRVALÝ DOHĽAD NAD DODANOU TECHNOLÓGIOU.

Táto služba je zameraná na vyhodnotenie všetkých nežiadúcich vplyvov vo vašej výrobe s cieľom spracovania návrhu na jej optimalizáciu s prevedením do vašej výroby tak aby znižovala spotrebu elektrickej energie tam kde je to potrebné. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s výrobou a dopravou chladu, tepla a stlačeného vzduchu pre priemyselných zákazníkov vieme efektívne monitorovať, analyzovať a následne vyhotoviť projekt na mieru, ktorý bude znižovať požadované parametre u vás vo výrobe. Šetrenie zdrojov nastáva okamžite po implementácií a takto ušetrené zdroje môžete použiť na postupné splatenie všetkých vynaložených nákladov na modernizáciu.

 • NEPOTREBUJETE VLASTNÉ INVESTIČNÉ PROSTRIEDKY, O VŠETKO SA POSTARÁME MY
 • GARANTUJEME ZNÍŽENIE VAŠICH ENERGETICKÝCH NÁKLADOV A ZNÍŽENIE PRODUKCIE CO2 PRE VAŠU VÝROBU A BUDOVY
 • CELKOVÁ REALIZÁCIA ZÁKAZKY JE NA NAŠICH PLECIACH TAK, AKO AJ NÁJDENIE OPTIMÁLNEHO SPÔSOBU FINANCOVANIA
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
 4. REALIZÁCIA Dané poznatky z analýzy pretransformujeme na reálny projekt, ktorý vám odovzdáme na kľúč tak, aby reálne znižoval vaše energie.
 5. DOHĽAD Po realizovaní projektu prebieha neustále meranie a regulácia všetkých nami nasadených technologických častí tak, aby dosahovaná optimalizácia bola čo najefektívnejšia.
 6. SERVIS Na všetky naše technológie držíme záručný aj pozáručný servis a neustálu starostlivosť, pretože iba dobre fungujúci systém môže dosahovať maximálnu úsporu a tým požadovaný efekt zníženia energií.
Viac o službe

ENMANA ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Pokiaľ chcete fungujúce riešenie, nielen sľuby

ZABEZPEČÍME KOMPLETNÚ REALIZÁCIU NA KĽÚČ A NÁSLEDNÝ TRVALÝ DOHĽAD NAD DODANOU TECHNOLÓGIOU.

Táto služba je zameraná na vyhodnotenie všetkých nežiadúcich vplyvov vo vašej výrobe s cieľom spracovania návrhu na jej optimalizáciu s prevedením do vašej výroby tak aby znižovala spotrebu elektrickej energie tam kde je to potrebné. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s výrobou a dopravou chladu, tepla a stlačeného vzduchu pre priemyselných zákazníkov vieme efektívne monitorovať, analyzovať a následne vyhotoviť projekt na mieru, ktorý bude znižovať požadované parametre u vás vo výrobe. Šetrenie zdrojov nastáva okamžite po implementácií a takto ušetrené zdroje môžete použiť na postupné splatenie všetkých vynaložených nákladov na modernizáciu.

 • GARANTUJEME ZNÍŽENIE VAŠICH ENERGETICKÝCH NÁKLADOV A ZNÍŽENIE PRODUKCIE CO2 PRE VAŠU VÝROBU A BUDOVY
 • POKRYTIE VŠADE, KDE NÁS POTREBUJETE A OKAMŽITÁ REAKCIA NA VAŠE POŽIADAVKY
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A STAROSTLIVOSŤ O VAŠE ZARIADENIA 365 DNÍ V ROKU
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
 4. REALIZÁCIA Dané poznatky z analýzy pretransformujeme na reálny projekt, ktorý vám odovzdáme na kľúč tak, aby reálne znižoval vaše energie.
 5. DOHĽAD Po realizovaní projektu prebieha neustále meranie a regulácia všetkých nami nasadených technologických častí tak, aby dosahovaná optimalizácia bola čo najefektívnejšia.
 6. SERVIS Na všetky naše technológie držíme záručný aj pozáručný servis a neustálu starostlivosť, pretože iba dobre fungujúci systém môže dosahovať maximálnu úsporu a tým požadovaný efekt zníženia energií.
Viac o službe

ENEA ENERGETICKÝ AUDIT

Riešenia zajtrajška už dnes

V PRÍPADE, ŽE ZVAŽUJETE ZÍSKANIE DOTÁCIÍ A PODPORNÝCH PROGRAMOV ZAMERANÝCH NA ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTIVITY, JE POTREBA DEKLAROVAŤ ÚSPORY A EKONOMICKÚ EFEKTIVITU. TOTO ZÍSKATE PRÁVE VĎAKA NAŠEJ SLUŽBE ENEA.

ENEA vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu energetickej náročnosti vašej výroby a budov. Jej cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov.

 • POKRYTIE VŠADE, KDE NÁS POTREBUJETE A OKAMŽITÁ REAKCIA NA VAŠE POŽIADAVKY
 • MY SA STARÁME A PREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA BEZPEČNÉ A ÚSPORNÉ RIEŠENIA
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
Viac o službe

ENPORA ENERGETICKÉ PORADENSTVO

Prinášame nový pohľad na efektívne využitie energií

SPRAVÍME VÁM CELKOVÉ ZMAPOVANIE VAŠEJ VÝROBY, KDE VÝSLEDKOM BUDE NÁVRH KONKRÉTNYCH ÚSPORNÝCH OPATRENÍ.

Základom dobre fungujúcej optimalizácie nákladov a efektívneho znižovania spotreby všetkých energetických veličín je kvalitné zmapovanie energetického hospodárenia vašej výroby a identifikácia slabých stránok, ktoré majú vplyv na vysokú energetickú náročnosť.

 • VLASTNÝ REALIZAČNÝ TÍM A VIAC AKO 100 ODBORNÍKOV
 • GARANTUJEME ZNÍŽENIE VAŠICH ENERGETICKÝCH NÁKLADOV A ZNÍŽENIE PRODUKCIE CO2 PRE VAŠU VÝROBU A BUDOVY
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
Viac o službe

Servis chladiacich zariadení

Chráňte svoje chladiace zariadenia a investície pravidelnou údržbou

Staráme sa o vaše chladiace zariadenia po celú dobu ich životnosti. Poskytujeme komplexný servis pre chladiace zariadenia, a to ako v rámci záruky, tak aj po jej skončení.

Naše služby zahŕňajú aj pravidelné prehliadky či stredné a generálne opravy. Náš tím skúsených technikov sa o vaše zariadenia postará s maximálnou profesionalitou a odbornosťou

 1. Záručný a pozáručný servis Opravíme vaše zariadenie v záručnej lehote aj po jej skončení
 2. Pravidelné prehliadky podľa zákona o F-plynoch Zabezpečíme plnenie zákonných požiadaviek na prevádzku chladiacich zariadení
 3. Vyhľadávanie nedostatkov v systéme Pmocou moderných diagnostických nástrojov odhalíme a opravíme aj skryté chyby
 4. Komplexné kontroly technológie Preveríme funkčnosť a stav vášho chladiaceho zariadenia a navrhneme optimálne riešenie pre jeho údržbu

Pravidelná údržba a servis chladiacich zariadení prináša viacero benefitov

 1. Bezproblémová prevádzka Predchádzajte poruchám a výpadkom, ktoré by narušili chod vašej prevádzky
 2. Predĺžená životnosť Vďaka včasnej údržbe a servisným zásahom môžete predĺžiť životnosť vašich chladiacich zariadení
 3. Úspora energií Optimalizovaná prevádzka chladiacich zariadení vedie k zníženiu spotreby energie a zníženiu prevádzkových nákladov
 4. Finančná úspora Vyhnite sa neplánovaným a drahým opravám, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku zanedbanej údržby
 5. Ochrana technológií a tovaru Pravidelná kontrola chladiacich zariadení minimalizuje rizikopoškodenia technológií a znehodnotenia v dôsledku poruchy chladenia

Prečo si nás vybrať

 1. Skúsení a kvalifikovaní technici Naše servisné oddelenie disponuje vyškolenými technikmi s bohatými skúsenosťami v oblasti chladiacich zariadení
 2. Moderné vybavenie Používame moderné diagnostické a opravárenské nástroje, aby sme zaistili rýchle a efektívne opravy
 3. Záruka na opravy Poskytujeme záruku na všetky naše práce
 4. Rýchlosť a spoľahlivosť Zabezpečíme rýchlu a kvalitnú opravu vášho zariadenia
 5. Profesionálny prístup Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a s maximálnou ústretovosťou
Viac o službe

Servis klimatizačnej jednotky

Zabezpečíme, aby vaša klimatizačná jednotka fungovala bezchybne a s maximálnou efektivitou

Náš servisný technik

 1. Vykoná podrobnú kontrolu Preverí vnútornú aj vonkajšiu jednotku, aby mal istotu bezchybnej funkčnosti
 2. Posúdi stav vašej klimatizačnej jednotky Odborná diagnostika a analýza
 3. Vyčistí a vydezinfikuje Predfiltre a filtre zbaví nečistôt a vydezinfikuje ich špeciálnym prostriedkom
 4. Poradí vám s optimálnym nastavením a údržbou klimatizácie Pre maximálnu efektivitu a úsporu
 5. Skontroluje tesnosť okruhu Čím sa odhalia prípadné úniky chladiva pre vašu maximálnu bezpečnosť

Benefity pravidelnej údržby klimatizačnej jednotky

 1. Predchádza poruchám Včasná identifikácia a riešenie potenciálnych problémov
 2. Efektívna prevádzka Čistá a optimálne nastavená klimatizácia chladí/hreje efektívne a šetrí vaše peniaze
 3. Zlepšuje kvalitu ovzdušia Čisté filtre a dezinfekcia pre zdravé prostredie
 4. Predlžuje životnosť klimatizácie Pravidelný servis predlžuje životnosť a znižuje riziko porúch

Prečo si vybrať nás

 1. Skúsení a kvalifikovaní technici Naši technici sú pravidelne školení a disponujú rozsiahlymi znalosťami a bohatými skúsenosťami
 2. Kvalitné služby Používame len overené produkty a postupy
 3. Záruka na opravy Poskytujeme záruku na všetky naše práce
 4. Spoľahlivosť Dodržiavame dohodnuté termíny a garantujeme vysokú kvalitu práce
Viac o službe

Servis kompresorov

Poskytujeme komplexný servis pre vaše zariadenia

Od záručného servisu cez pozáručný servis až po stredné a generálne opravy, pre rôzne typy kompresorov od renomovaných svetových výrobcov.

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam a modernému vybaveniu dokážeme obnoviť funkčnosť vášho kompresora a predĺžiť tak jeho životnosť.

Benefity využitia našich služieb

 • zvýšenie životnosti kompresorov
 • zníženie prevádzkových nákladov
 • zvýšenie produktivity
 • zníženie rizika porúch
 1. Skúsení a kvalifikovaní technici Naši technici sú pravidelne školení a disponujú rozsiahlymi znalosťami o zariadeniach, ktoré servisujeme.
 2. Moderné vybavenie Používame moderné diagnostické a opravárenské nástroje, aby sme zaistili rýchle a efektívne opravy.
 3. Opravy priamo u vás Prevádzka bez funkčného chladenia môže znamenať značné problémy. Preto naši skúsení technici prídu k vám a postarajú sa o všetko potrebné.
 4. Záruka na opravy Poskytujeme záruku na všetky naše práce.
 5. Kvalita stlačeného vzduchu Zabezpečíme komplexnú starostlivosť o kvalitu stlačeného vzduchu a jeho filtráciu.
 6. Originálne náhradné diely Používame len originálne náhradné diely najvyššej kvality.
Viac o službe

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZÁCIA

Vieme zabezpečiť, aby ste dosahovali čo najefektívnejšie úspory

V DNEŠNEJ DOBE SA NA VZDUCHOTECHNIKU A KLIMATIZÁCIU V PODNIKOCH ZAMERIAVA VEĽKÁ POZORNOSŤ, NAKOĽKO KLIMATICKÉ ZMENY AJ NA NAŠOM ÚZEMÍ PRINIESLI PRIEMERNÉ ZVYŠOVANIE TEPLÔT A PREDLŽOVANIE OBDOBIA TEPLÝCH DNÍ POČAS ROKA. CHLADENIE PRIESTOROV SA PRETO STALO NEVYHNUTNOSŤOU PRE KAŽDÉHO.

Chladenie priestorov dnes určite patrí medzi jednu z najnákladnejších položiek pri spotrebe elektrickej energie. Stabilné dodávky chladu do priestorov za čo najefektívnejšiu cenu na spotrebe elektrickej energie je priorita, s ktorou vám veľmi radi pomôžeme.

Dodávame kompletné riešenie zamerané na úspory pri samotnej výrobe a doprave chladiacej vody či už sa jedná o projekt a návrh novej chladiacej stanice alebo o už existujúcu technológiu, ktorú potrebujete optimalizovať. Na základe analýzy vašej výroby chladu optimalizujeme jednotlivé zariadenia tak, aby boli čo najefektívnejšie pri ich používaní. Naši zákazníci nemajú starosť o svoje chladiace stanice a majú nízke stabilné náklady na výrobu chladiacej vody pre svoju technológiu.
 • CELKOVÁ REALIZÁCIA ZÁKAZKY JE NA NAŠICH PLECIACH, TAK AKO AJ NÁJDENIE OPTIMÁLNEHO SPÔSOBU FINANCOVANIA
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A STAROSTLIVOSŤ O VAŠE ZARIADENIA 365 DNÍ V ROKU
 • VLASTNÝ REALIZAČNÝ TÍM A VIAC AKO 100 ODBORNÍKOV
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
 4. REALIZÁCIA Dané poznatky z analýzy pretransformujeme na reálny projekt, ktorý vám odovzdáme na kľúč tak, aby reálne znižoval vaše energie.
 5. DOHĽAD Po realizovaní projektu prebieha neustále meranie a regulácia všetkých nami nasadených technologických častí tak, aby dosahovaná optimalizácia bola čo najefektívnejšia.
 6. SERVIS Na všetky naše technológie držíme záručný aj pozáručný servis a neustálu starostlivosť, pretože iba dobre fungujúci systém môže dosahovať maximálnu úsporu a tým požadovaný efekt zníženia energií.
Viac o službe

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Moderný a energeticky účinný systém

TEPELNÉ ČERPADLÁ SÚ MODERNÝ A ENERGETICKY ÚČINNÝ SYSTÉM VYKUROVANIA A CHLADENIA BUDOV POMOCOU JEDINÉHO ZARIADENIA S VÝNIMOČNOU ÚČINNOSŤOU. POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM O ŠETRENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE, JE PRÁVE SYSTÉM TEPELNÝCH ČERPADIEL PRE VÁS TO PRAVÉ.

Naša spoločnosť dokáže správne navrhnúť tepelné čerpadlá tak, aby bola ich prevádzka čo najefektívnejšia a životnosť čo najdlhšia. Skúsenosti sme získali pri montážach viac ako 3000 tepelných čerpadiel.

 • CELKOVÁ REALIZÁCIA ZÁKAZKY JE NA NAŠICH PLECIACH TAK, AKO AJ NÁJDENIE OPTIMÁLNEHO SPÔSOBU FINANCOVANIA
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A STAROSTLIVOSŤ O VAŠE ZARIADENIA 365 DNÍ V ROKU
 • VLASTNÝ REALIZAČNÝ TÍM A VIAC AKO 100 ODBORNÍKOV
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
 4. REALIZÁCIA Dané poznatky z analýzy pretransformujeme na reálny projekt, ktorý vám odovzdáme na kľúč tak, aby reálne znižoval vaše energie.
 5. DOHĽAD Po realizovaní projektu prebieha neustále meranie a regulácia všetkých nami nasadených technologických častí tak, aby dosahovaná optimalizácia bola čo najefektívnejšia.
 6. SERVIS Na všetky naše technológie držíme záručný aj pozáručný servis a neustálu starostlivosť, pretože iba dobre fungujúci systém môže dosahovať maximálnu úsporu a tým požadovaný efekt zníženia energií.
Viac o službe

KOGENERÁCIA A MIKROTURBÍNY

Elektrická energia, teplo a chlad z vášho vlastného zdroja

MIKROTURBÍNY SA POUŽÍVAJÚ TAM, KDE JE MOŽNOSŤ VYUŽITIA KOGENERÁCIE. TIETO JEDNOTKY MOŽNO S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU POUŽIŤ AJ NA TROJGENERÁCIU, TEDA NA VÝROBU ELEKTRINY, TEPLA A CHLADU

Mikroturbíny sú najnovšou generáciou spaľovacích turbín a predstavujú prelomové riešenie pre manažment výroby energií. Menia spôsob pohľadu, ako optimalizovať náklady energie, diverzifikovať a zabezpečiť dostupnosť energií, bez nutnosti byť závislí od externých dodávateľov. Dokážu súčasne a pritom efektívne vyrábať elektrickú energiu, teplo a chlad.

 • CELKOVÁ REALIZÁCIA ZÁKAZKY JE NA NAŠICH PLECIACH TAK, AKO AJ NÁJDENIE OPTIMÁLNEHO SPÔSOBU FINANCOVANIA
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A STAROSTLIVOSŤ O VAŠE ZARIADENIA 365 DNÍ V ROKU
 • VLASTNÝ REALIZAČNÝ TÍM A VIAC AKO 100 ODBORNÍKOV
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
 4. REALIZÁCIA Dané poznatky z analýzy pretransformujeme na reálny projekt, ktorý vám odovzdáme na kľúč tak, aby reálne znižoval vaše energie.
 5. DOHĽAD Po realizovaní projektu prebieha neustále meranie a regulácia všetkých nami nasadených technologických častí tak, aby dosahovaná optimalizácia bola čo najefektívnejšia.
 6. SERVIS Na všetky naše technológie držíme záručný aj pozáručný servis a neustálu starostlivosť, pretože iba dobre fungujúci systém môže dosahovať maximálnu úsporu a tým požadovaný efekt zníženia energií.
Viac o službe

Stlačený vzduch

Ušetrite značné náklady na výrobu stlačeného vzduchu

V PRIEMYSLE PATRÍ VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU MEDZI JEDNU Z NAJNÁKLADNEJŠÍCH POLOŽIEK PRI SPOTREBE ELEKTRICKEJ ENERGIE A PRETO JE NAŠÍM DLHODOBÝM CIEĽOM ZNIŽOVANIE NÁKLADOV NA VÝROBU, DOPRAVU A SPOTREBU STLAČENÉHO VZDUCHU.

Dodávame kompletné riešenie zamerané na úspory pri samotnej výrobe a doprave stlačeného vzduchu či už sa jedná o projekt a návrh novej kompresorovej stanice alebo o už existujúcu technológiu, ktorú potrebujete optimalizovať. Na základe analýzy vašej výroby stlačeného vzduchu optimalizujeme jednotlivé zariadenia tak, aby boli čo najefektívnejšie pri ich používaní. Naši zákazníci nemajú starosť o svoje zariadenia a majú nízke stabilné náklady na výrobu stlačeného vzduchu pre svoju technológiu.

 • CELKOVÁ REALIZÁCIA ZÁKAZKY JE NA NAŠICH PLECIACH TAK, AKO AJ NÁJDENIE OPTIMÁLNEHO SPÔSOBU FINANCOVANIA
 • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP A STAROSTLIVOSŤ O VAŠE ZARIADENIA 365 DNÍ V ROKU
 • VLASTNÝ REALIZAČNÝ TÍM A VIAC AKO 100 ODBORNÍKOV
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
 4. REALIZÁCIA Dané poznatky z analýzy pretransformujeme na reálny projekt, ktorý vám odovzdáme na kľúč tak, aby reálne znižoval vaše energie.
 5. DOHĽAD Po realizovaní projektu prebieha neustále meranie a regulácia všetkých nami nasadených technologických častí tak, aby dosahovaná optimalizácia bola čo najefektívnejšia.
 6. SERVIS Na všetky naše technológie držíme záručný aj pozáručný servis a neustálu starostlivosť, pretože iba dobre fungujúci systém môže dosahovať maximálnu úsporu a tým požadovaný efekt zníženia energií.
Viac o službe

NADRADENÉ RIADENIE

Prediktívne nadradené riadenie pre maximálnu energetickú účinnosť

NAŠE ALGORITMY VYUŽÍVAJÚ MERANIA A DÁTA PRE VÝPOČET SKUTOČNÉHO MERANÉHO PRÍKONU VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH ZARIADENÍ. SYSTÉM NA ZÁKLADE TOHTO VYBERIE NAJLEPŠIU KOMBINÁCIU PRE DOSIAHNUTIE POŽADOVANEJ VÝROBY CHLADU, TEPLA ALEBO STLAČENÉHO VZDUCHU S OHĽADOM NA ČO NAJLEPŠIU ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ.

Náš energetický systém je zameraný na kontinuálne monitorovanie ekonomiky vašich zariadení. Jeho hlavná úloha je znižovanie nákladov na výrobu a dopravu chladu, tepla a stlačeného vzduchu a poskytovanie dát pre zavádzanie opatrení vedúcich k ich úsporám. Systém zároveň obsahuje výstup dát do cloudu pre nadradené systémy energetického manažmentu.

 • SYSTÉM SA NEOBMEDZUJE NA URČITÚ ZNAČKU VAŠICH ZARIADENÍ ALEBO ČIDIEL. SPRACOVÁVA A VYHODNOCUJE DÁTA NEZÁVISLE OD VÝROBCU
 • OBSAHUJE PREDIKTÍVNE NADRADENÉ RIADENIE ZARIADENÍ, KTORÉ SÚ PRIPOJENÉ DO CENTRÁLNEHO RIADIACEHO MODULU
 • VŠETKY DÁTA O PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROCH A EKONOMIKE SÚ PRÍSTUPNÉ Z MOBILNÝCH ZARIADENÍ A PREHLIADAČOV ODKIAĽKOĽVEK S PODPOROU OKAMŽITÝCH „PUSH“ NOTIFIKÁCIÍ
 1. OBHLIADKA V prvom kroku sa zameriame na analýzu technických predpokladov a zariadení, ktoré môžu mať veľký vplyv na spotrebu energií.
 2. MERANIE Inštalácia systému na zber dát a merania energetických veličín.
 3. PROJEKT Vyhodnotenie samotných nameraných hodnôt a spracovanie podrobnej analýzy s návrhom na optimalizáciu nákladov energií.
 4. REALIZÁCIA Dané poznatky z analýzy pretransformujeme na reálny projekt, ktorý vám odovzdáme na kľúč tak, aby reálne znižoval vaše energie.
 5. DOHĽAD Po realizovaní projektu prebieha neustále meranie a regulácia všetkých nami nasadených technologických častí tak, aby dosahovaná optimalizácia bola čo najefektívnejšia.
 6. SERVIS Na všetky naše technológie držíme záručný aj pozáručný servis a neustálu starostlivosť, pretože iba dobre fungujúci systém môže dosahovať maximálnu úsporu a tým požadovaný efekt zníženia energií.
Viac o službe

Referencie

VÝROBCA PPR POTRUBIA

Realizácia dodávky kompletnej technológie na výrobu chladu s úsporou elektrickej energie

Projekt bol rozdelený do dvoch etáp. V oboch etapách boli realizované dodávky kompletnej technológie na výrobu chladu s chladiacimi jednotkami AQ 0950 zapojenými do energeticky úsporného systému voľného chladenia (freecooling). Ten zaisťuje niekoľkonásobnú úsporu elektrickej energie spotrebovávanej pri výrobe chladu.

Navrhnuté potrubné napojenie dbalo na špecifické požiadavky jednotlivých extrúderov a chladiacich vaní výroby. Každá strojovňa má osadenú jednotku AQ 0950 s doskovým výmenníkom, čerpadlové hospodárstvo umiestnené pod úrovňou akumulačných nádrží, katexovú úpravu vody, kompaktný kompresor stlačeného vzduchu s integrovanou sušičkou na vzdušníku a centrálny rozvádzač s nadradeným riadiacim systémom.

Chladiaca jednotka je osadená elektronickými expanznými ventilmi, ktoré svojou plynulou reguláciou optimálne nastrekujú chladivo do výparníka a zároveň svojim zväčšeným regulačným rozsahom môžu zvýšiť chladiaci výkon o cca. 3 až 7 % oproti klasickým expanzným ventilom.

Okruh kondenzátorov je naplnený nemrznúcou zmesou a je umiestnený s atmosférickými chladiacimi jednotkami na streche objektu. Vďaka tomu celý chladiaci systém pri poklese vonkajšej teploty pod 12 °C vypína chladiace kompresory, ktoré majú vysokú energetickú náročnosť a prepína na atmosferické chladenie, ktoré obsahuje iba ventilátory. Tým je zmenšený elektrický príkon potrebný na výrobu chladu.

Použitá bola chladiaca jednotka PHOENIX 0290 ktorá má spätné využitie tepla o výkonu 2 x 31 kW pri teplotnom spáde 12/7 °C. Chladiaca stanica je riadená nadradeným systémom, kde je monitorovaný a riadený chod chladenia pre technológie a klimatizáciu.

 1. ZariadeniaMTA AQ 0950 s elektronickým expanznými ventilmi
 2. Inštalovaný výkon1,5 MW pri teplotnom spáde 18/13 °C
Prečítať

VÝROBA PLASTOVÝCH KOMPONENTOV

Využitie odpadového tepla

V novej hale bola inštalovaná chladiaca stanica s chladičom TAEevo 402 pre potreby chladenia vstrekovacích strojov. Na zariadení TAEevo 402 bolo nainštalované vzduchotechnické potrubie (VZT) pre využitie odpadového tepla, ktoré vzniká pri jeho prevádzke.

Cez VZT potrubie je vedené odpadové teplo do výrobnej haly a slúži ako dohrev vnútorných priestorov.

 1. Zariadenia MTA TAEevo 402 s axiálnymi ventilátormi a využitím odpadového tepla
 2. Inštalovaný výkon113 kW pri teplotnom spáde 20/15 °C
Prečítať

VÝROBCA KONEKTOROV

Využitie tepelného potenciálu prehriatych pár chladiva pre potreby predohrevu TUV

Projekt bol navrhnutý tak, aby chladiaca stanica na chladenie časti výroby a dodávky chladu pre klimatizačné jednotky využila tepelný potenciál prehriatych pár chladiva pre potreby predohrevu TUV.

Použitá bola chladiaca jednotka PHOENIX 0290 ktorá má spätné využitie tepla o výkonu 2 x 31 kW pri teplotnom spáde 12/7 °C. Chladiaca stanica je riadená nadradeným systémom, kde je monitorovaný a riadený chod chladenia pre technológie a klimatizáciu.

 1. Zariadenia MTA PH 0290/SSF s nízkootáčkovými ventilátormi so spätným využitím tepla (DESUPERHEATOR)
 2. Inštalovaný výkon250 kW pri teplotnom spáde 12/7 °C
Prečítať

VÝROBCA PLASTOVÝCH POTRUBNÝCH SYSTÉMOV

Realizácia viacerých chladiacich a kompresorových staníc

CHLADIACA STANICA I

Chladiaci systém je rozdelený na dva nezávislé okruhy. Každý z okruhov obsahuje veľkú podzemnú nádrž, ktorá je ochladzovaná na teplotu 10 °C. Jeden okruh je ochladzovaný dvoma chladičmi PHOENIX 0399/SC s výkonom 750 kW. Druhý okruh je vybavený chladičom PHOENIX 0399/SC s možnosťou využitia spätného tepla a chladiacou jednotkou ARIES 162 / N, ktorá slúži ako záložný zdroj chladu a je možné ju pripojiť do centrálneho okruhu určeného pre klimatizáciu kancelárií.
 1. Zariadenia MTA PH 0399/SC s nízkootáčkovými ventilátormi so spätným využitím tepla (DESUPERHEATOR) MTA – AS 162/N s doskovým výparníkom MTA TAE 201 s integrovanou akumulačnou nádržou a obehovými čerpadlami s protimrazovou ochranou MTA TEA 031 s integrovanou akumulačnou nádržou a obehovými čerpadlami s protimrazovou ochranou
 2. Inštalovaný výkon920 kW pri teplotnom spáde 15/10 °C
 3. Celkový výkon2,1 MW

CHLADIACA STANICA II

Chladiaci systém má dva okruhy. Prvý okruh je tlakovo otvorený systém, kde chladiče PHOENIX 0399/SC ochladzujú podzemnú nádrž, z ktorej je voda čerpaná k vaniam linky na výrobu PPR trubiek. Naspäť sa voda vracia gravitačne do nádrže. Chladiace jednotky sú vybavené príslušenstvom pre možné využitie spätného tepla o výkonu 4 x 55 kW. Druhý okruh je tlakovo uzatvorený systém a chladí násypku granulátu. Zdrojom chladu sú tu chladiče TAE 201 s vonkajším prevedením.
 1. Zariadenia MTA PH 0399/SC s elektronickým expanznými ventilmi MTA TAE 201 s vonkajším prevedením
 2. Inštalovaný výkon750 kW pri teplotnom spáde 15/10 °C
 3. Celkový výkon1 MW

KOMPRESOROVÁ STANICA I

Rekonštrukcia starej kompresorovej stanice pozostávala z dodávky vzduchom chladených kompresorov Gardner Denver FM 30/7,5 s kondenzačnými sušičmi vzduchu MTA DE 105 a MTA DE 106 a separátormi oleja z kondenzátu SAO 02 a JORC PURO s filtrami MTA HEF 070.
 1. Zariadenia Gardner Denver FM 30/7,5 MTA DE 105 sušiče vzduchu MTA DE 106 sušiče vzduchu
 2. Kapacita300 m3/hod. pri pracovnom tlaku 6 bar

KOMPRESOROVÁ STANICA II

Projekt novej kompresorovej stanice obsahoval dodávku kompresorov Gardner Denver ES 30/7,5 a kondenzačných sušičiek vzduchu MTA DE 140 vrátane potrubného napojenia, elektroinštalácie, vzduchotechniky pre zariadenia a príslušenstvo kompresorovej stanice (vzdušníky BSDE, odvádzače kondenzátu JORC, filtre MTA HEF 070 a separátorov oleja JORC PURO). Kompresorová stanica je riadená nadradeným systémom, ktorý zabezpečuje jej celkový a plynulý chod.
 1. Zariadenia Gardner Denver ES 30/7,5 MTA DE 140 sušiče vzduchu
 2. Kapacita600 m3/hod. pri pracovnom tlaku 6 bar

KOMPRESOROVÁ STANICA III

Kompresorová stanica je umiestnená v samostatnej miestnosti v novej hale a dodávka obsahovala kompresory Gardner Denver ESP (jeden kompresor s frekvenčným meničom, ktorý slúži ako hlavný a nosný pre výrobu stlačeného vzduchu) a kondenzačnými sušičmi vzduchu MTA DE 195 vrátane potrubného napojenia a príslušenstva (vzdušníkov BSDE, odvádzačov kondenzátu BEKO, filtre MTA HEF 150 a separátorov oleja z kondenzátu JORC PURO). Kompresorová stanica je riadená nadradeným systémom, ktorý zabezpečuje jej celkový a plynulý chod.
 1. Zariadenia Gardner Denver ESP 37/7,5+W Gardner Denver VS 40/7,5 + W Gardner Denver ES 30/7,5 MTA DE 195 sušiče vzduchuGardner Denver ES 30/7,5 MTA DE 140 sušiče vzduchu
 2. Kapacita1000 m3/hod. pri pracovnom tlaku 6 bar
Prečítať

CHLADIACA STANICA

Tlakovo uzatvorený chladiaci okruh

Tlakovo uzatvorený chladiaci okruh o celkovom výkone 500 kW pri teplotnom spáde 9/5 °C s vodou chladeným kondenzátorom a dvojicou kompresorov BITZER.

Chladenie kondenzátorov je zaistené z centrálneho rozvodu vody z chladiacich veží, ktoré boli v závode inštalované. Táto inštalácia len doplnila celkový chladiaci výkon, ktorý sme pre spoločnosť inštalovali.

 1. Zariadenia MTA – AQUARIUS 0600/C s vodou chladeným kondenzátorom
 2. Inštalovaný výkon500 kW pri teplotnom spáde 9/5 °C
 3. Celkový výkon2,1 MW
Prečítať

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra a dostávajte novinky ako prví.

  Váš email

  Odoslané osobné údaje spracúvame na účel vybavenia Vašej požiadavky. Viac Ochrana osobných údajov.

  Naši partneri

  nvas-logo safm.sk-logo slovunit.sk-logo